Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
zomerschool
voordracht
correctie
beeldmateriaal
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1

Mijdrecht, 5 januari 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Allereerst een Gelukkig Nieuwjaar! Moge je dromen werkelijkheid worden! Het thema van deze maandbrief is: Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 1).
“Wat bekend staat als de 'vier elementenleer' is ooit, in het oude Griekenland (600 v.Chr. tot 500 n.Chr.) geformuleerd en gestructureerd. Denkers, filosofen, namen geen genoegen met het opper-vlakkig zo-zijn van de waarneembare wereld om hen heen. Aan al die levende natuur, aan alle levens-processen moest een ‘krachtbron', een archè (= oerstof) ten grondslag liggen. Want, zo wisten die oude Grieken, iets kan nooit uit het niets geworden zijn zoals het geworden is. De uiterlijke vormenwereld heeft een ‘inhoud' en die inhoud wordt door 'iets' gevoed. Het is interessant om te weten dat in later tijd, bij de latinisten, voor het eerst het woord element verschijnt. Element stamt van het Latijnse elementum en is verwant met de woorden ‘álere' en 'alimentum'. Allimentum betekent voedsel, dat waaruit iets groeit! De uiterlijke verschijningsvormen in de natuur zijn, in die zin opgevat, ‘gegroeid' uit de krachten die verborgen liggen in de elementen. De oude Grieken waren emotioneler en filosofischer van aard dan de Romeinen. Zij noemden de elementen de stocheia (de inhoudelijke krachten). Dit woord betekent o.a. hemelmachten, krachten die het leven in iets initiëren. Deze krachten zijn van kosmische oorsprong en verdichten zich tot in het stoffelijk niveau. De oude Grieken zochten naar de 'oerstof’, de moederstof, waardoor alles zo zou kunnen geschieden.

In een tijdsbestek van 200 jaar blijken er verschillende visies te ontstaan op die oerstof (archè) die als 'voertuig' ten grondslag ligt aan het zo-zijn van de uiterlijke verschijningsvormen. Thales van Milete (rond 600 v. Chr.) ziet het archè Water als stocheia. Volgens zijn visie is Water de bron van alles wat is. Weer later beschrijft Anaximenus (rond 550 v. Chr.) de archè Lucht als stocheia. In ongeveer 400 v. Chr., meent Heraclites dat alles geworden is uit de archè Vuur. Pas in 460 v. Chr. beschrijft Empe-docles een volledige vier-elementenleer' die de basis zal worden voor vele denkers, geneesheren en hemelbeschouwers na hem. Na Empedocles voegt Aristoteles, eigenwijs denker die hij was, nog een vijfde element toe: Ether. Dit vijfde element werd de Quintessence genoemd, een woord dat tot in onze dagen zoiets betekent als: de kern van iets. Het hoe en het waarom van de Quintessence van Aristoteles ervaar ik [red.: J. Huibers] zelf nog altijd als een paradoxaal iets. De 'Ether' van Aristoteles is, bezien tegen de manifestaties van de door Empedocles beschreven vier elementen het minst waar-neembaar. Toch is van Aristoteles de uitspraak: een mens moet eerst een goed fenomenoloog zijn, de uitlegkunde komt later en is een vak apart.” *) Tot zover Huibers in Prana. In de volgende maandbrief het vervolg.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen ervaren. Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

*) Huibers, J., Prana (augustus/september 1995), De vier elementen als drager van komische energie in alle levensvormen, p. 17 - 18.


Bericht 2

Mijdrecht, 5 februari 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De eerstvolgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden met als onderwerp: In harmonie met jezelf, de ander en de Elementen. De andere bijeenkomsten zijn op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het thema van deze maandbrief is: Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 2).

“Het mag duidelijk zijn dat de vier elementen (stocheia), zoals die bij de oude Grieken beschreven zijn als archè, als oerstof, niets te maken hebben met hetgeen nu, in deze tijd, als element aanmerken. De ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid kenmerkt zich o.a. door een ontwikkeling van de neo-cortex (hersenschors) waarin de processen van bewust denken en vooral rationeel denken hun beslag krijgen.
Zo kon het gebeuren dat rond het jaar 1789 (Descartes had een eeuw eerder zijn 'cogito ergo sum' [red.: ‘ik denk dus ik ben’] geformuleerd, een aanwijzing voor de suprematie van de functie van de hersenschors) het bewustzijn van de mensheid zich verder verdichtte, maar zich ook verhardde. Spiri-tuele en intuïtieve maatstaven betreffende het waarneembare moesten plaatsmaken voor rationele overwegingen en zekerheden. In dat jaar 1789 gebeuren twee opmerkelijke dingen. De geleerde Lavoisier (1743-1794) formuleert zijn bevindingen en toont 33 stoffen aan die hij elementen noemt. Vanaf dat moment is water geen 'Water des levens' meer, maar H2O, een rationele formulering van een stof. De oerstoffen (archè), die sinds de oude Grieken leidraad waren geweest om de levensver-schijnselen van 'achtergrond' te voorzien, hielden bij Lavoisier op betekenis te bezitten. Een ‘element' is sinds Lavoisier geen kosmisch energetische bron meer, maar een enkelvoudige stof die door che-mische bewerking niet meer te veranderen is in twee of meer andere stoffen. Een tweede aspect van dat jaar 1789 is dit: op 5 mei van dat jaar is er een vergadering van de Staten Generaal in Versailles. Deze vergadering wordt door historici wel beschouwd als het begin van de Franse revolutie. In 1781 ontdekt de Engelse astronoom/musicus William Herschel de planeet Uranus. Alle visies en beschou-wingen omtrent de 'oude zeven’ planeten moeten vanaf dat moment op de helling.

Samenvattend: eind 18e eeuw manifesteert zich een begin van een 'nieuwe' tijd. Het absolute koning-schap en de standenstaat wordt vervangen door een 'burgerlijke' invloed, de oude elementenleer ver-liest zijn invloed omdat het begrip element door Lavoisier nader wordt omschreven in scheikundige zin en het oude wereldbeeld dat stoelde op een samenhang, analoog aan de invloed van de zeven, des-tijds bekende, planeten moest gewijzigd worden doordat Herschel Uranus ontdekt had. De mensheid ging een nieuwe, sterk rationeel en materialistisch gerichte fase in.
Rondkijkend in de wereld van 2018 kunnen we de resultaten van deze omwenteling in het menselijk denken waarnemen.” *)

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen ervaren. Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

*) Huibers, J., Prana (augustus/september 1995), De vier elementen als drager van komische energie in alle levensvormen, p. 17 - 18.
Bericht 3

Mijdrecht, 5 maart 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In harmonie met jezelf, de ander en de Elementen.*) Daar gaat het om. Ik geloof dat iedereen een diep verlangen heeft naar harmonie. Harmonie komt van het Latijnse woord harmonia ofwel overeenstemming. Volgens de Van Dale betekent het een samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel, het aangepast-zijn van elementen aan elkaar en aan hun milieu. Harmonie behelst dus eensgezindheid, goede verstandhouding en eendracht, maar ook aangenaam klinkende vereniging van gelijktijdige of elkaar opvolgende tonen. Hazrat Inayat Khan heeft harmonie niet voor niets opgenomen in de aanroep: Tot de Ene, de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding. De aanroep of het aanroepen van de Naam van God brengt een oprecht en voortvarend hart de gelukzaligheid van die bepaalde eigenschap en macht, die eenmaal ontwaakt in hem, hetzelfde oproept in alles in zijn leven.¹ Harmonie vormt één van de drie pijlers waarop een waarachtig menselijke samenleving rust.² Liefde ontwikkelt zich tot Harmonie en door Harmonie ontstaat Schoonheid.

Net zoals in de aanroep, zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal kort voor zijn veroordeling, volgens de apocriefen (boeken, waarvan sommige kerken wel en andere niet vinden dat deze deel uitmaken van de canon van het Nieuwe Testament), de handelingen van Johannes (2e eeuw na Chr.): “In harmonie wil ik met de heilige zielen verenigd worden.” Hij zegt dit tijdens een reidans, een soort mystieke rondedans. De vertelling van deze gebeurtenis van de dans van Christus gaat als volgt³: “Voordat de wetteloze joden, aan wie door de wetteloze slang de wet wordt voorgeschreven, hem hadden gearresteerd, verzamelde Hij ons allen. Hij zei: ‘Voor ik aan hen uitgeleverd word, moeten we de Vader een lofzang zingen en al zingend weggaan naar wat ons te wachten staat.’ Hij beval in een kring te gaan staan terwijl we elkaars handen vasthielden. Zelf stond Hij in het midden en zei: 'Antwoord mij met: Amen.' Hij begon een lofzang te zingen en zei: 'Glorie aan U, Vader'. En wij die in een kring rondgingen antwoordden: ‘Amen’. 'Glorie aan U, Woord. Glorie aan U, Genade. Amen. Glorie aan U, Geest. Glorie aan U, Heilige, Glorie aan U, Glorie, Amen. Wij prijzen U, Vader, Wij danken U, Licht, waarin geen duisternis woont'.” “Zo gingen ze voort, zich in een kring bewegend als dansende derwisjen. Geheel in trance zongen ze, want: 'Voor het Al in de hoge moet men dansen, Amen. Die niet danst, begrijpt niet wat er gebeurt, Amen'.” Aan het eind van dit vers zingt Jezus met zijn discipelen: “Ik ben licht voor u die me ziet. Amen; Ik ben een spiegel voor u die me kent. Amen; Ik ben een deur voor u die bij me aanklopt. Amen; Ik ben een weg voor u die zwervend rondgaat. Amen.”

Jezus danste kort voor zijn kruisiging als het ware een dans van vernieuwing (zoals Shiva), van wording naar vernietiging en van vernietiging naar wording, met het besef dat ruimte en tijd te overwinnen blokkades zijn. Met zijn scheppingsdans wijdde hij – net zoals in het Soefi Elementen Ritueel - de schepping toe aan God. Christus danst als de zon in de krans van zijn twaalf apostel-planeten.⁴ Hij zegt: "Als jullie met me willen meedoen met mijn reidans, moeten jullie jezelf zien in mij die spreekt. Wanneer je hebt gezien wat ik doe, moet je over mijn geheimenissen zwijgen. Jij die danst moet begrijpen wat ik doe, omdat dit het lijden is van de mens, dat ik zal lijden.” Vervolgens spreekt Jezus de volgende esoterische woorden: “Want je zou in het geheel niet kunnen begrijpen wat je lijdt, als ik niet tot jou zou zijn gezonden door de Vader die het Woord is. Jij die zag wat ik deed, zag mij als het lijden. Toen je het zag, bleef je niet staan, maar kwam je helemaal in beweging. Toen je in beweging was gekomen om wijsheid te leren, had je mij als een bed om op te rusten. Verlaat u op mij! Wie ik ben zal je weten, wanneer ik wegga. Wat ik nu schijn te zijn, ben ik niet. Je zult het zien, wanneer je komt. Als je het lijden zou kennen, zou je zijn als iemand die het lijden niet kent. Wat je niet weet, zal ik je leren. Ik ben de God van jou en niet van iemand die verraad pleegt. Ik verlang naar (de harmonie van de) heilige zielen die op mij gericht zijn. Ken het woord van de Wijsheid. … Ik huppelde; gij echter bedenk het geheel; en wanneer gij het bedacht hebt, spreek dan: Ere zij u, Vader! Amen. Na deze reidans, geliefden, ging de Heer met ons (het huis) uit. De mensen vluchtten verdwaald en overmand door slaap alle kanten uit. …”

De dans in de hemel met de Heer en het verheven zijn boven het gekruisigd worden en sterven is het hoogste wat de christen in het geloof kan bereiken.⁵ Johannes beziet deze gebeurtenissen vanuit het perspectief van de ziel. Johan Pameijer, voormalig priester van de Vrij Katholieke Kerk zegt hierover: “Het lijden van Jezus is het lijden van de ziel, die zich te ver heeft verwijderd van haar goddelijke oorsprong. De dans met de discipelen drukte de algemeen menselijke heimwee naar hereniging met God uit. De Handelingen van Johannes laten ons een kosmische dans zien, een dans van planeten om sterren, van zonnen om hun centrale middel-punt, van stelsels rondom stelsels. Reeds de oude Egyptenaren dansten om zich met God te kunnen verenigen. Ritme is de grond-slag van het leven.”⁶

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

*) Uit Inleiding tijdens verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 24 februari 2018;
1. Khan, H.I., Githas, Meditation, 2, Through Meditation We May Find Freedom en Psychology, 1.1, Psychology;
2. W.v.B., Het gebed als bron van kracht, Drie Soefi-gebeden, 2e druk, 1959, p. 25;
3./5. De apocriefen / druk 2
4./6. De dans van Christus
Bericht 4

Mijdrecht, 5 april 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.


Happiness: When what you think, what you do and what you are, are in Harmony.

Er zijn twee aspecten van individuele harmonie: de harmonie tussen lichaam en geest en de harmonie tussen individuen.*)

“De ziel verheugt zich in het comfort dat het uiterlijke zelf ervaart, maar toch raakt de mens zo in beslag genomen dat de ware troost voor de ziel wordt verwaarloosd. Dit houdt de mens ontevreden over alle tijdelijke gemakken waarin hij is voorzien. Zonder dit te begrijpen schrijft hij de oorzaak van zijn ontevredenheid toe aan een onvervulde wens in zijn leven. Het resultaat van alle aardse passies is een kortdurende bevrediging, maar creëert een neiging naar meer. In deze strijd wordt de bevrediging van de ziel over het hoofd gezien door de mens die voortdurend bezig is met het najagen van zijn aardse genot en troost, waardoor de ziel van haar ware gelukzaligheid wordt beroofd.

De ware vreugde van de ziel ligt in liefde, harmonie en schoonheid, waarvan de uitkomst wijsheid, kalmte en vrede is; hoe constanter deze eigenschappen zijn des te groter is de bevrediging van de ziel.

Als de mens in zijn dagelijks leven:
• elke handeling zou onderzoeken die een onaangenaam beeld van zichzelf op zijn ziel weerspiegelt en die duisternis en onvrede veroorzaakt en
• als hij anderzijds bewust elke gedachte, woord of daad in de gaten zou houden die innerlijke liefde, harmonie en schoonheid voortbracht, en elk gevoel dat hem wijsheid, kalmte en vrede bracht,
dan zou de weg van harmonie tussen ziel en lichaam gemakkelijk te begrijpen zijn en beide aspecten van het leven zowel het innerlijke als het uiterlijke zouden vervuld zijn. De tevredenheid van de ziel is veel belangrijker dan die van het lichaam, want het is duurzamer. Op deze manier kunnen gedachte, spraak en actie worden aangepast, zodat harmonie eerst in het zelf kan worden gevestigd door de afstemming van lichaam en ziel.

Het volgende aspect van individuele harmonie wordt geoefend in het contact met iemand anders. Elk wezen heeft een individueel ego dat is voortgekomen uit zijn eigen illusie. Dit beperkt zijn visie die wordt geleid in de richting van zijn eigen belang; en hij oordeelt over goed en slecht, hoog of laag, goed of fout in relatie tot zichzelf en anderen door zijn beperkte visie, die over het algemeen gedeeltelijk en denkbeeldig is in plaats van waar. Deze duisternis wordt veroorzaakt door de overschaduwing van de ziel door het externe zelf. Zo wordt iemand blind voor zijn eigen zwakheden en voor de verdiensten van een ander: de juiste actie van een ander wordt verkeerd in zijn ogen en de schuld van het zelf lijkt goed. Dit is het geval met de mensheid in het algemeen, totdat de sluier van duisternis uit zijn ogen is opgeheven.
De nafs, het ego van een individu veroorzaakt alle disharmonie met het zelf evenals met anderen, en toont zo zijn weerbarstigheid in alle aspecten van het leven.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

*) Uit Inleiding tijdens verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 24 februari 2018;
¹ Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony.
Bericht 5

Mijdrecht, 5 mei 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

“Wees heilig, want ik ben heilig.” Wat betekent voor jou ‘heilig zijn’?

De vorm van een kerktoren symboliseert de overgang van het stoffelijke (het Aarde-element) naar het geestelijke (het Ether-element); van de grondvesten tot hetgeen waarnaar de kerkspits wijst. Zo heeft Paulus (1 Korinthe 3, 11) het over een uniek en onwrikbaar fundament (Jezus Christus of God), waarop een tempel verrijst. De gemeente (Korinthe) is/Jij bent als een tempel van God, omdat de Geest van God in de gemeente/je woont.

 • De Aarde, de vaste onwankelbare basis der dingen, is vergelijkbaar met het Evangelie van Lucas, dat over de kinderjaren van Jezus vertelt. De Aarde is het teken van een stier met zijn vier poten onwankelbaar op de grond. Bij Lucas wordt Jezus voorgesteld als de Zoon des mensen, een Man;
 • Het Water, veranderlijk en beweeglijk, is vergelijkbaar met het Evangelie van Mattheüs en wordt gesymboliseerd door de mens. Bij Mattheüs wordt Jezus voorgesteld als de Koning, uw Koning;
 • Het Vuur behoort bij het Evangelie van Marcus. Het wordt wel voorgesteld als een leeuw met zijn vlammende manen, maar ook als het kruis. Met het Vuur steek je de zogenaamde ‘kleine wateren’ over, zoals van vergiffenis en opoffering. Bij Marcus wordt Jezus voorgesteld als de Dienstknecht, Mijn Knecht;
 • De Lucht is het gebied van apostel Johannes en wordt gesymboliseerd door een vogel. Bij Johannes wordt Jezus voorgesteld als de Zoon van God, uw God;
 • De Ether is het onzichtbare dat aan de oorsprong staat van heel de zichtbare werkelijkheid. Hier worden de zogenaamde ‘grote wateren’ overgestoken, de spits van de kerktoren wijst ernaar, een visioen van volstrekte waarheid na een meestal lange voorbereiding.

Dan komen wij bij Petrus (1: 13 – 25, 2), die zoals we weten over het water naar Jezus liep. Hij geeft de opdracht om heilig te zijn. “… zoals Hij (God) Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, …” Niet om succesvol, rijk, mooi of populair te zijn, maar om anders te zijn (als gelovige). Niet in eerste en hoogste instantie om je bezig te houden met wat de wereld van belang acht, maar om je te voegen in het spoor van God. Dat vergt bij de meesten van ons nogal wat aanpassing tegen onze natuurlijke neiging en onze gewoontes in. Zoals het standhouden van een nieuwe waardigheid voor een gewoon meisje uit het volk dat met een prins trouwt. Heiligheid betekent broederschap en harmonie. Maar ook dat we mensen uit één stuk zijn. Dat we doen wat we zeggen en dat we steeds met onze gedachten zijn bij wat we doen. Geen slordige, gedachteloze manier van leven, maar bewust bezig zijn met alles wat we doen en staan voor datgene waar we in geloven. Heilig zijn is zuiver leven, toegewijd zijn aan God.
Natuurlijk kunnen we regelmatig van de goede weg afraken, maar dat maakt de opdracht niet minder belangrijk. Want uiteindelijk zijn wij, als mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, bestemd om er uit te springen en zo tot onze bestemming te komen. Om Gods licht door ons heen te laten stralen en ons te realiseren dat God nader is dan onze harteklop. Wees heilig om in vrijheid dicht bij God te leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel onze eigen heiligheid in houding en gedrag mogen realiseren.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

Bronnen:Bericht 6

Mijdrecht, 5 juni 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Harmonie begint bij jezelf

In de Nirtan ofwel De Dans van de Ziel staat onder Aforismen:

 • Hoe meer men rekening houdt met de gevoelens van anderen, hoe meer harmonie men kan creëren;
 • Het is harmonie met iedereen die je in het leven tegenkomt, die je ziel afstemt met het Oneindige;
 • Het geheim van het zoeken naar de wil van God ligt in het cultiveren van het vermogen om harmonie te voelen; want harmonie is schoonheid en schoonheid is harmonie. De liefhebber van schoonheid wordt in zijn verdere vooruitgang de zoeker naar harmonie. Door altijd te proberen de harmonie te bewaren, stemt de mens zijn hart af op de wil van God;
 • Wat is religie? In de uiterlijke betekenis van het woord, een vorm gegeven voor de aanbidding van God, een wet gegeven aan de gemeenschap opdat deze harmonieus zou kunnen leven. En wat betekent religie in de innerlijke zin van het woord? Het betekent een trap, gemaakt voor de ziel om naar dat niveau te klimmen waar de waarheid wordt gerealiseerd.

"De toonaard (of toonsoort, die wordt vastgelegd door de grondtoon en het toongeslacht) is altijd in harmonie met elke toon, want hij heeft alle noten van de toonladder in zich. Op dezelfde manier harmoniseert de soefi met iedereen, hetzij goed of slecht, wijs of dwaas, door als de grondtoon te worden. Alle rassen, naties, klassen en mensen zijn als muziek gebaseerd op één akkoord, terwijl de grondtoon, het gemeenschappelijke belang, de vele persoonlijkheden verbindt in harmonie. Door een studie van het leven, leert en praktiseert de soefi de aard van harmonie:

 • Hij brengt harmonie tot stand met het zelf, met anderen, met het universum en met het oneindige;
 • Hij identificeert zichzelf met een ander, hij ziet zichzelf om zo te zeggen in elk ander wezen;
 • Hij bekommert zich niet om schuld of lof, hij beschouwt beide als afkomstig van hemzelf. Als een persoon een zwaar gewicht zou laten vallen en daarbij zijn eigen voet zou verwonden, zou hij zijn hand niet de schuld geven omdat hij hem had laten vallen, zichzelf realiserend in zowel de hand als de voet. Op dezelfde manier is de soefi verdraagzaam wanneer hij door een ander wordt geschaad, omdat hij denkt dat de schade alleen van hemzelf is gekomen;
 • Hij gebruikt contrapunt (het verband tussen twee of meer onafhankelijke stemmen) om het ongewenste gepraat van de vriend te mengen en er een fuga (een muziekvorm met meerstemmigheid – contrapunt - en gevarieerde herhaling) van te maken;
 • Hij ziet de schuld van anderen over het hoofd omdat ze niet beter weten;
 • Hij verbergt de fouten van anderen en onderdrukt alle feiten die disharmonie zouden veroorzaken;
 • Zijn constante strijd is met de nafs, de wortel van disharmonie en de enige vijand van de mens. Door deze vijand te verpletteren verkrijgt hij beheersing over zichzelf; hierdoor verkrijgt hij meesterschap over het hele universum, omdat de muur tussen het zelf en de Almachtige is afgebroken.

Arrogantie, woede, ondeugd, gehechtheid, hebzucht en jaloezie zijn de zes belangrijkste bronnen van disharmonie.
Nafs, de enige veroorzaker van disharmonie, wordt krachtiger naarmate het bevredigd wordt, des te meer het tevreden wordt gesteld. Aanvankelijk toont het zijn voldoening over het bevredigen van zijn eisen, maar al snel daarna eist het nog meer, tot het leven een last wordt. De wijzen duiden deze vijand als aanstichter van alle onheil aan; ieder ander beschuldigt een ander van zijn tegenslagen in het leven. Vriendelijkheid, zachtaardigheid, respect, nederigheid, bescheidenheid, zelfverloochening, nauwgezetheid, tolerantie en vergevingsgezindheid worden door de soefi beschouwd als de eigenschappen die harmonie in de eigen ziel en in die van een ander voortbrengen."

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op de komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

*) Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. HarmonyBericht 7

Mijdrecht, 5 juli 2018

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op 27 oktober 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Succes en beheersing

Regelmatig wensen we iemand succes, maar wat is succes en hoe bereik je dat? Bijzonder opvallend lijkt de uitspraak van Henry Ford, de oprichter van de Ford Motor Company: “Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.” Dit is echter niet zo verwonderlijk als we ook weten dat Hazrat Inayat Khan (oprichter universeel soefisme) hem op 7 februari 1926 tijdens een gezamenlijk interview sprak. Hij leert ons namelijk: “Terwijl de gewone mens een ander veroordeelt vanuit zijn eigen moreel standpunt, beschouwt de wijze mens ook het standpunt van een ander (De Beker van Saki, 8/7)”.
In The Detroit News staat over dit gesprek tussen beide mannen een artikel met de titel: Een magnaat en een mysticus ontmoeten elkaar (zie Biografie Pir-O-Murshid Inayat Khan). Mr. Ford geloofde intuïtief wat voor Soefi’s al langer bekend is: voor sommigen zijn er, in tijd van nood en op het moment dat ze iets moeten bereiken dat de moeite waard is in het leven, onzichtbare krachten om hen te helpen. Ford zei verder: “Waar ik mijn hele leven naar zocht heeft u gevonden” en “Als u een zakenman was geweest, zou u zeker succes hebben gemaakt, maar ik ben blij dat u bent zoals u bent.” Murshid Hidayat Inayat Khan (zoon van Hazrat Inayat Khan), wiens droom over het Elementen Ritueel met het uitvoeren hiervan trouwens vervuld is, vertelde dat zijn vader toen hij in Suresness woonde een klein fordje kreeg, die met 50 km per uur door de bocht in Parijs reed. Voor die tijd heel snel…

In De Beker van Saki bijvoorbeeld, een klein boekje met dagelijkse spreuken van Hazrat Inayat Khan staat over succes o.a.:

 • Onze gedachten hebben voor ons het geluk of het ongeluk dat we ondervinden voorbereid (11/11);
 • Wanneer de geest en het lichaam onrustig zijn, kan niets in het leven volbracht worden. Succes is het resultaat van beheersing (12/11);
 • Succes komt wanneer de rede zich overgeeft aan de wil (23/1);
 • Slechts de waarheid kan succes hebben. Leugens zijn een verspilling van tijd en een verlies van energie (23/2);
 • Hem, die zichzelf teleurgesteld heeft, mislukt alles. Hem, die zichzelf heeft overwonnen, gelukt alles (25/2).

Afgelopen week liep ik ergens over het thema van deze middag/brief te denken, toen ik voor mijn voeten in het rood groot het woord SUCCES in krijt zag staan op het pad met daarachter een rode pijl naar voren. Dit gaf mij een gevoel van blijdschap, hoewel het even verderop maar om een hinkelspel bleek te gaan, waarbij de andere kleuren van de Elementen ook waren gebruikt. Ik vond het een positief signaal en ging thuis met het onderwerp verder.

In ‘Karakter en Persoonlijkheid’ van Hazrat Inayat Khan staat over beheersing: In het dagelijks leven is het uiterst noodzakelijk om controle te hebben over spraak en actie. Iemand kan namelijk automatisch antwoord geven vanuit een innerlijke impuls, terwijl je later merkt dat je het niet had moeten zeggen of het misschien anders had moeten zeggen. Dit is hetzelfde met actie. Je voelt dat je iets niet had moeten doen of je denkt: Ik had het anders moeten doen. Maar als het eenmaal is gedaan, is het te laat om het anders te doen. In de menselijke natuur is er een innerlijke drang om zichzelf te uiten en die drang laat iemand spreken, voordat men echt heeft nagedacht. Dit alles toont een gebrek aan controle over zichzelf. Controle over de Elementen in onszelf.

In het boek ‘Opvoeding’ van Hazrat Inayat Khan staat over succes: “Opwinding of hartstocht, van welke aard ook moet men verre houden van het kind. [red.: Dit geldt ook voor volwassenen, verder wordt i.p.v. kind ‘iemand’ gebruikt.] Want geestelijke rust geeft iemand kracht, evenwicht, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Rust versterkt ook de mentale kracht van iemand, en het staat vast dat succes in het leven voornamelijk afhangt van mentale kracht. Maar mentale kracht is niet voldoende voor ieder levensdoel; naast kracht is ook schranderheid nodig.” Dat wil zeggen een scherp verstand. Het hele leven van iemand hangt af van geestkracht. En geestkracht kan men ontwikkelen door zelfvertrouwen. Door de dingen te leren kennen in plaats dat men gedwongen wordt ze te geloven. Geloof, betekent beslist niet geloof in wat een ander zegt, denkt of doet, maar geloof in hetgeen men zelf zegt, denkt of doet. Wáár geloof is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en vastberadenheid zijn de sleutel tot succes.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op viainfo@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren beheersen en tot succes mogen komen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


    © Copyright 2018