Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Ether
Bericht 1
Mijdrecht, 14 januari 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De leer van de vijf Elementen is een boodschap, die direct 'uit God's hand' is ontvangen. Door de eeuwen heen
en in alle culturen op de wereld hebben denkers in hun bestudering van de natuur vier of vijf basiselementen waargenomen. Het was Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), die het vijfde Element, de Ether aangaf. Hij noemde het:
quinta essentia (ons woord: kwintessens), waaruit de sfeer van de hemellichamen zou zijn opgebouwd. Wijsgeren als Plato (427 - 347 v.Chr.) en Socrates (469 - 399 v. Chr.), benoemden de vier overige Elementen: het koude, het warme, het natte en het droge. Van de Duitse dichter Johann von Schiller (1759 - 1805) zijn de regels: 'Vier Elemente, innig gesellt, bilden das Leben und bauen die Welt', vier Elementen, intens verbonden, verbeelden het leven en scheppen de wereld. Los van elkaar hebben de vijf Elementen in de loop van de wereldgeschiedenis gediend als symbool van verering in ceremonieën. Er zijn grote overeenkomsten tussen de rituelen van de verschillende volkeren. Opvallend is, dat bepaalde rituele gebruiken nu nog van toepassing zijn in genezingspraktijken.

Bij Aarde ceremonieën wordt de in te wijden persoon over het hele lichaam ingesmeerd met klei. Aarde heeft de eigenschap om de vervuilde energie of ziektekiemen uit de huid te trekken en heeft een reinigende werking. In ceremonieën wordt de leerling met alleen het hoofd boven de grond, enkele uren in een op de bodem met bladeren bedekte kuil gelegd, waarna deze wordt volgegooid met aarde. Voor spierziekten en reuma kan dit gebruik een verzachtende uitwerking hebben.

Het Element Water geldt bij alle religies belangrijk als symbool van zuivering bij inwijdingen en doop. Voorwerpen met vibraties van de vorige eigenaar verliezen de negatieve uitstraling door ze in stromend water te leggen. Een bijeenkomst kan geopend en/of gesloten worden door samen thee te drinken. Het gebruik van de sauna vindt zijn oorzaak in oude rituelen.

Een ritueel van het Element Vuur is de vuurloop. Innerlijke overtuiging zou onaantastbaar maken bij het gaan over een vuurbed. Indianen roken in saamhorigheid de heilige pijp. Op veel plaatsen in Europa is het branden van paasvuren, het symbool van de komst van de lente, nog steeds in gebruik. Veel culturen, ook de westerse, kennen het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling om twaalf uur 's nachts wordt ontstoken.

Een bekend Lucht ritueel is het bewieroken van mensen, voorwerpen en ruimten om ze te zuiveren, in te wijden of te zegenen. Ademhalingsoefeningen maken de longen schoon en zuiveren het lichaam en het denkvermogen. De levenskrachten in het Lucht Element verfrissen en verjongen.
De zweethut ceremonie, voor reiniging van lichaam en geest, bekend bij Indiaanse volkeren, symboliseert de vijf Elementen.

De Ether is de stilte, het alles omvattende, het onzichtbare en het Enige, dat verbindt.
'Zo onzichtbaar als de ruimte is Uw wezen, o Heer', Natuurmeditaties, Hazrat Inayat Khan.

Let op: De oefendata van het Elementen Ritueel zijn gesteld op: 4 april en 16 mei 2009! Sitara

Bericht 2
Mijdrecht, 14 februari 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Aan zelfdiscipline, te weten de discipline over het eigen denkvermogen hecht Hazrat Inayat Khan een veel grotere waarde dan aan een horoscoop. Want door middel van beheersing en het brengen van de gewenste inhoud in de denkwereld wordt de mens op den duur meester van het leven. Door ademhalingsoefeningen, concentratie, meditatie en het herhalen van bepaalde woorden is het mogelijk het denkvermogen te sturen. Belangrijk is het om geen aandacht te schenken aan datgene, wat onwenselijk is. Het onbewuste zet het werk voort en maakt, dat wij worden wat wij wilden zijn. Succes brengt succes en mislukking brengt verdere mislukking. De menselijke psyche is gestoffeerd met indrukken, gewenste en ongewenste en hun nasleep is volgens Hazrat Inayat Khan eenvoudig uit te wissen, op te heffen, te verbranden of weg te krabben. Het geloof in God en in Zijn licht, dat schijnt in onszelf, zal ons doel altijd steunen, al draagt dit een werelds karakter. Het is de grote batterij van kracht, die helpt tegen alle storende en negatieve suggesties.
Hazrat Inayat Khan leert ons: ‘Wijzig je geesteshouding en je wijzigt op den duur ook je lot’.

Is eenmaal het schema van de vijf Elementen als toonaangevend voor het hele bestaan aanvaard, dan zien wij hoe Hazrat Inayat Khan de verbanden legt tussen de Elementen en de bepaalde organen en zelfs de verrichtingen van het menselijk organisme.
Opmerkelijk is (in 'Metafysica'): Aarde - beenderen, Water - spieren, Vuur - bloed, Lucht - huid, Ether - haar. De eigenlijke kleur van haar (als het pigment verdwenen is) is inderdaad grijs, de kleur van Ether.
De vijf Elementen hebben een samenhang met de vijf zintuigen: Aarde - tastzin, Water - smaak, Vuur - reuk, Lucht - gehoor, Ether - gezicht.
Hazrat Inayat Khan onderscheidt vijf aandrangen, in volgorde: bewegingsdrang, urinedrang, dorst, honger, hartstocht.
Dan nog: Aarde - vrees (voorzichtigheid), Water - affectie (welwillendheid), Vuur - toorn, (moed), Lucht - humor (vreugde), Ether - droefheid (vrede). De tussen haakjes geplaatste termen vertegenwoordigen steeds het hogere aanzicht van de eigenschap. Ze zijn dezelfde eigenschap met meer licht erin.

Tot het volgende bericht,
je Sitara
Let op: De oefendata van het Elementen Ritueel zijn gesteld op: 4 april en 16 mei 2009.
De Mystieke Ervaring van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is op zaterdagavond 18 juli om 19.30 uur.

Bericht 3
Mijdrecht, 14 maart 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het spel van de Elementen is van oudsher in harmonie. Maar als wij weigeren om dit spel mee te spelen, als we tegen de Elementen ingaan, moeten wij ons niet verbazen als stormwinden, overstromingen en rampen van allerlei soort ons steeds meer treffen. Het leven bevindt zich in een voortdurend proces van veranderingen. Door het niet meer in harmonie leven met de Elementen worden de veranderingen bespoedigd. Maar in feite willen deze veranderingen het evenwicht herstellen tussen de samenhang van de Elementen. Is het evenwicht tussen de Elementen in de mens verstoord, dan volgt een onmiddellijke reactie van de Elementen buiten: ‘Zo binnen, zo buiten. Zo buiten, zo binnen. Zo boven, zo beneden. Zo beneden, zo boven’. (Chandogya-Oepanishad).

De vijf Elementen spelen het spel van het leven zelf. Zijn we in staat om dit spel mee te spelen of hebben wij ons weer op te maken voor een volgende aanpassing. De Elementen kunnen ons tot nadenken brengen over de oeroude spanning die er bestaat tussen de mens en de gehele Schepping. Bovenaan de lijst van regels van het levensspel van de Elementen staat het woord: 'eerbied'. Dit trefwoord alleen kan leiden tot harmonie. Met eerbied voor de kracht van de eigenschappen van de Elementen kunnen wij het spel van de Elementen in harmonie meespelen. Kennis van de Elementen geeft inspiratie om meer inzicht in onszelf en in onze omgeving te verkrijgen en om de oorzaak van de ervaringen te verklaren. Inzicht kan het tij doen keren. Deze kennis brengt spelenderwijs harmonie tot stand in de omgang met onszelf, de medemens en de omstandigheden.

De Elementen ontvingen de scheppingskracht van de Allerhoogste en zijn gehoorzame werktuigen die wachten op een bevel. Bij het deelnemen aan het Elementen Ritueel, stemmen wij ons af op de Aarde, het Water, het Vuur, de Lucht en de Ether. De hoogste eer brengen wij aan de Schepper, die met deze geweldige Krachten de mens en de gehele Schepping van dienst is.
‘O verheven natuur, door uw stilte hoor ik Uw roep’. (Natuurmeditatie, Hazrat Inayat Khan).

Tot ziens op zaterdagmiddag 4 april om 14.00 uur, je Sitara.

De oefendata van het Elementen Ritueel zijn: zaterdagmiddag 4 april en 16 mei 2009.
De Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op :
zaterdagavond 18 juli 2009 om 19.30 uur.


Bericht 4
Mijdrecht, 16 mei 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

‘Er zijn negen hoofdgevoelens: opgetogenheid, bedroefdheid, boosheid, hartstocht, gehechtheid, sympathie, vrees, verbijstering en onachtzaamheid. Tot deze negen goed herkenbare gevoelens kunnen de talrijke ervaringen worden teruggebracht. Ieder mens heeft zijn eigen atmosfeer. Voortdurend laden alle gevoelens, gedachten, woorden en handelingen deze atmosfeer. Een slecht mens brengt een slechte atmosfeer voort. De vrome zal een atmosfeer scheppen van vroomheid. Een zanger schept atmosfeer in zijn zang, een toneelspeler doet dat in zijn spel, een danser in zijn dans, een schilder zal zijn atmosfeer creëren in zijn schilderkunst. Alle negen gevoelens tonen hun eigen karakter in de atmosfeer, die is geschapen. Wat iemand ook probeert te verbergen, toch spreekt zijn atmosfeer ervan.
Het is niet mogelijk om een andere atmosfeer te creëren, dus een die verschilt van de toestand waarin men zich bevindt.
Mensen verschillen onderling niet zo heel veel in grootte, maar het verschil in het bereik van de horizon, waar binnen hun atmosfeer is gevat, is zo groot, dat er dikwijls geen vergelijking mogelijk is.’
Dit zijn, vrij vertaald, woorden van Hazrat Inayat Khan.

Als deelnemer aan het Elementen Ritueel leerden wij, dat ieder uur telkens een ander Element overheersend is in de ademhaling en bepalend is voor de invloedssfeer. Gevoelens bepalen de atmosfeer, die ver kan reiken. Het innerlijk leven is steeds een afwikkeling van gehechtheden. Het zijn de belangen van het kleine ik, die het hart willen verduisteren. Geholpen door onze kennis van de vijf Elementen is het ons mogelijk het bepaalde Element, dat werkzaam is door de ademhaling, te kunnen onderscheiden. Jezus zei: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en alle dingen zullen u toegeworpen worden’. Als wij het Licht van God in ons hart laten doordringen, kan er in feite geen angst, boosheid of diepe bedroefdheid blijven bestaan. Met vertrouwen op God mogen wij Zijn Wetenschap gebruiken. De kennis van de vijf Elementen helpt in te zien, dat de mate waarin wij het Licht van God door ons heen laten stralen, de emoties en de gevoelens lichter of donkerder van kleur en toon doen zijn.
In de Beker van Saki op 10 mei kunnen wij lezen:
Wanneer wij ons geheel overgeven aan de gedachte van God, zal alle verlichting en openbaring ons deel zijn.

De Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op:
zaterdagavond 18 juli 2009 om 19.30 uur.
De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen om 17.00 uur een boterham eten.
Om 17.30 uur begint het oefenen en daarna de Generale Repetitie.
Tot ziens bij de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool,
je Sitara


Bericht 5
Mijdrecht, 16 juni 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In het werk van Farid-ud-Din-Attar, een van de eerste Soefi dichters van Perzië, de: 'Mantiq-ut-Tayr' of de: 'Samenspreking der vogels', komt een symbool voor van de Blauwe Vogel ofwel de Vogel van het Element Lucht. Het is een heel oude lering. De verklaring is, dat iedere ziel van oorsprong een vermogen kreeg van het Lucht Element, dat de aarde zowel als de hemel kan omvatten. Wat wij ook vasthouden in onze gedachten en waar wij ons dagelijks mee bezighouden, het gaat deel uitmaken van ons wezen. Het gedrag spreekt boekdelen. Je kunt gerust zeggen, dat binnen een menigte mensen er net zo veel gezichten als levenshoudingen zijn te onderscheiden. Elk gezicht laat weer een andere levenshouding zien. En welke houding wij ook aannemen in het leven, goed of slecht, wij zijn het zelf. Onze houding vindt een plaats, een akasha, in het Lucht Element. Per slot van rekening zijn wij hetgene, wat wij maken van onszelf. Hoe meer wij ons hiervan bewust zijn, des te beter wij leren om het leven te beheersen en langzaamaan meesterschap te gaan bereiken. Het proces om tot meesterschap te komen leidt tot de vervulling van het doel van het leven. Dit zijn woorden van Hazrat Inayat Khan, vrij vertaald, uit Volume X, Ch. IV.

De vijf Elementen staan ons ten allen tijde ter beschikking. Door het herkennen van een Element kunnen wij de beďnvloeding bij onszelf waarnemen en deze, als wij dat nodig vinden, zelfs verwijzen naar een lichter kenmerk van het betreffende Element. Tijdens de beleving van het Elementen Ritueel gaan wij door alle fases heen van zowel het innerlijk als het uiterlijk leven. Wij gaan voorbij aan alle eigenschappen en alle beďnvloedingen van de vijf Elementen.

Gedurende het wervelen vindt een offeren plaats van alle gevoelens en gedachten aan de Schepper. Als wij dansen, dansen wij niet voor onszelf, maar voor God. Als wij bij het dansen de rol vervullen als kanaal, gaat het licht door de rechterhand en de linkerhand brengt het in deze wereld. Zijn wij, bij het wervelen, rustig en offeren wij alles van onszelf aan God, dan is er tijdens het draaien van het lichaam in het centrum een volledig stil punt. In de wetenschap, dat er niets is dan Hij, is er de ervaring, dat het heelal om dat centrum draait.Verheven boven de Aarde, het Water, het Vuur, de Lucht en de Ether beleven wij de eenheid binnen de veelheid van ons dagelijks bestaan.

Jezus zei: ‘Tenzij je danst, zul je niet weten wat er zal geschieden’.

De Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool is gesteld op:
zaterdagavond 18 juli om 19.30 uur.
De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen om 17.00 uur een boterham eten in het Wakilhuis.
Om 17.30 uur begint het oefenen en daarna de Generale Repetitie.
Tot ziens bij de Mystieke Beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2009.

Je Sitara

Bericht 6
Mijdrecht, 1 augustus 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De mystieke ervaring van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool was weer een gebeurtenis van grote schoonheid en waardigheid. Murshid Hidayat Inayat Khan noemde deze belevenis: ‘a most wonderful and inspiring experience’. Door de grote inzet van de deelnemers komt het, dat het Elementen Ritueel een blijvende indruk maakt op onszelf en op de aanwezigen. Met elkaar mogen wij dankbaar zijn voor de zegen, die wij tijdens de beleving van het Ritueel altijd mogen ontvangen.

Het Elementen Ritueel helpt ons te ontdekken wat de Elementen zijn, welke invloed ze hebben en hoe wij hun invloed op ons en op onze omgeving kunnen beheersen. Door deze mystieke beleving ervaren wij de Eenheid waarvan wij deel uitmaken en verheffen wij ons boven alle onderscheid en verschil, dat de mensheid verdeelt.

‘Er bestaan kiemen en onzuiverheden, maar ook Elementen om te zuiveren. De vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici het hebben, vormen niet alleen kiemen, maar vernietigen ze ook, als je maar wist hoe je deze vijf Elementen gebruiken kunt om je lichaam ermee te zuiveren en ook je geest. Zoals planten zon en water behoeven voor hun groei, zo heb je deze vijf Elementen nodig om volmaakt gezond te blijven. Deze Elementen adem je in en uit al naar gelang je vermogen tot ademhalen. Maar door de ademhaling trekt iedereen niet dezelfde eigenschappen aan; want iedereen trekt met de ademhaling aan wat geschikt is voor zijn eigen constitutie. De één trekt meer het Vuur Element aan, een ander meer het Water Element, een derde meer het Aarde Element. Soms krijg je een Element, dat je niet nodig hebt. Bovendien hebben de zonnestralen een grotere geneeskracht dan al het andere. Als je weet hoe je volmaakt moet ademhalen, als je de zonnestralen (: levenskracht, Prana), naar je lichaam toehaalt, kun je je lichaam vrijhouden van iedere onzuiverheid. Geen vernietigende microben kunnen bestaan als de stralen van de zon elk inwendig deel van het lichaam kunnen bereiken en dat gebeurt door de ademhaling. Plaatsen op de aarde waar geen zon kan doordringen, en de lucht niet doorheen kan spelen, worden vochtig; kleine levensvormen worden daar geschapen, kiemen van vernietiging ontstaan er en de lucht wordt er bedompt. Daar dit zo is, behoeft dus ook het lichaam zon en lucht. De longen, de ingewanden, de aderen en de kanalen van het lichaam hebben alle behoefte aan zon en lucht, en deze worden opgenomen door middel van een volmaakte ademhaling; en zelfs de geest profiteert ervan. Want ook de geest is samengesteld uit vijf Elementen, zij het in verfijnder vorm’.
Uit: ‘Geestelijke geneeskracht’, van Hazrat Inayat Khan.

Zodra de data van de bijeenkomsten van het Elementen Ritueel gedurende het voorjaar 2010 bekend zijn, laat ik je ze weten! Kijk ook op onze website www.soefielementenritueel.nl

Tot het volgende bericht,

je Sitara.

Bericht 7
Mijdrecht, 14 september 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel in het Voorjaar 2010 zijn:
27 maart, 15 mei en 12 juni. Om 14.00 uur beginnen we.
Gedurende het Voorjaar 2010 gaan er drie bijeenkomsten gehouden worden. Tijdens de eerste bijeenkomst komen wij tot een verdieping van de vijf Elementen. Verheugd zijn wij om te mogen melden, dat Ananda Priem dit samenzijn zal leiden. De plaats is de: ‘Ashrama’ in Naarden. De twee volgende bijeenkomsten worden gehouden in de Universel: ‘Murad Hassil’, te Katwijk. Na het oefenen komen wij tot de ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel.

De Elementen zijn symbolen om begrippen te rangschikken en houden geen verband met het moderne begrip: ‘Element’ in de schei- en natuurkunde. Ons fysieke lichaam is opgebouwd uit de vijf hoofdelementen die ook het hele universum samenstellen. Alle voorwerpen op aarde hebben hun speciale Element, dat overheerst, hoewel alles gemaakt is uit een vermenging van de vijf Elementen.

Het Element Aarde heeft een gele kleur die gezien kan worden in de Aarde als hij droog is en dit toont aan, dat de kleur van zuiver Aarde geel is. Dit is te zien in veel bloemen en vruchten en bladeren, en speciaal, wanneer de andere aanwezige Elementen hun invloed verliezen en het Aarde Element overblijft. Zo veranderen ze van rood of groen in geel. Plato, Grieks wijsgeer, 427-347 v. Chr., zag het Element Aarde in de melancholicus, de zwarte gal, het jaargetijde herfst en het orgaan de milt.
In Volume II, ‘The Mysticism of Sound’, van Hazrat Inayat Khan lezen wij:
De Aarde heeft verschillende aspecten van schoonheid en heeft ook verschillen in geluiden. De toon is oppervlakkig, de kleur is geel. Het geluid van de Aarde is dof en mat en werkt uit in een trilling, een werkzaamheid en beweging in het lichaam. Alle instrumenten met darmsnaren, zowel slaginstrumenten als drums, cimbalen enz., vertegenwoordigen het geluid van de Aarde.
Is het Aarde Element overheersend, dan is de mens meer gericht op het materiële en handelt onder invloed van de zintuigen. De huid, het vlees en het gebeente tonen kenmerken van de Aarde. De tastzin is overheersend. Opzwepende muziek wekt vervoering op. De overheersende emoties zijn voorzichtigheid, angst en onbuigzaamheid. De lichamelijke wens is beweging. Aarde is verbonden met het ego en met de identificatie met ‘dingen’. De mens met de Aarde vibratie is sterk gehecht aan het leven.. De invloed van het Element Aarde met het licht van de intelligentie brengt oplettendheid voort.

Wil je alsjeblieft je reactie, opmerking en/of toevoeging aan mij doorsturen, zodat wij die met elkaar kunnen delen?
Tot het volgende bericht,
Sitara

Bericht 8
Mijdrecht, 14 oktober 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel in het Voorjaar 2010 zijn: 27 maart, 15 mei en 12 juni.
Tijdens de eerste bijeenkomst komen wij tot een verdieping van de vijf Elementen. Ananda Priem gaat dit samenzijn leiden. De plaats is: de Ashrama, Meentweg 9, Naarden.
De twee volgende bijeenkomsten worden gehouden in de Universel ‘Murad Hassil’, te Katwijk. Na het oefenen komen wij tot de ‘Mystieke Beleving’ van het Elementen Ritueel. Aanvang: 14.00 uur.

De ademhaling verandert vele keren gedurende de dag en de nacht. Bij deze verandering openbaart zich een bepaald Element, Aarde, Water, Vuur, Lucht of Ether en brengt de aansporing om zekere dingen uit te voeren overeenkomstig dit Element. Onzuiverheid van de adem brengt verwarring en zuiverheid van de adem brengt straling voort. Afhankelijk van de kracht van de wil beheersen wij of geven wij toe aan een grillige uiting.

Het Element Water is, als ‘oerzee’, in veel scheppingsmythen de bron van alle leven, dat eruit opstijgt; toch is het een Element van oplossing en verdrinking. Psychologisch gezien is Water het symbool van de onbewust diepere lagen van de persoonlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan: stille stromen en diepe wateren. Draaikolken (het spiraal) verbeelden moeilijkheden en ommekeer. Rustig voortstromende rivieren zijn als het planmatig verlopende leven. Het plooibare en het dienstbare komt van de invloed van het Water Element. Water laat zich overhevelen van de ene vat in het andere. De loop van een rivier of een stroom kan zich verdelen en kan ook in een andere richting worden geleid. Het geluid van het Water is diep en is te vernemen in het bulderen van de zee. Alle geluiden van het Water hebben een levendige en verzachtende werking en voeren tot verbeelding, fantasie, dromen en ontroering.
De verschillende stemmingen, zoals de neiging om ernstig te zijn of om te huilen, de drang tot enthousiasme, tot blijdschap of het verlangen om te mediteren, zijn alle het gevolg van het veranderen van de adem. De koppigheid van het Element Aarde verandert door de werking van het Element Water in een stroom van begrip. Water doet de boosheid van het Vuur Element omzetten in goedwillendheid. De onrust van de Lucht laat zich door het Element Water omzetten in besluitvaardigheid.
Hazrat Inayat Khan zegt de Beker van Saki, 19 oktober: ‘Liefde alleen is de fontein waaruit alle deugden vallen als sprankelend water’.
Heb je aanvullingen op dit korte overzicht van het Element Water, laat het alsjeblieft weten!
Tot het volgende bericht, Sitara

Bericht 9
Mijdrecht, 14 november 2009
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De oefendata van het Elementen Ritueel in het Voorjaar 2010 zijn: 27 maart, 15 mei en 12 juni.
Tijdens de eerste bijeenkomst komen wij tot een verdieping van de vijf Elementen. Dit samenzijn zal dan geleid worden
door Ananda Priem. De plaats is: de Ashrama, Meentweg 9, 1411 GR Naarden.
De twee volgende bijeenkomsten worden gehouden in de Universel ‘Murad Hassil’, te Katwijk. Na het oefenen begint de ‘Mystieke beleving’ van het Elementen Ritueel. Aanvang: 14.00 uur.

Het Element Vuur is verterend, verwarmend en verlichtend. Het gold als een heilig symbool van de bezieling van de Heilige Geest in de gedaante van vlammentongen bij het eerste Pinksterfeest over de apostelen uitgestort. Het Vuur kan de eigenschap van een reinigende vlam hebben, die het kwaad vernietigt en kwade gedachten en gevoelens in rook doet opgaan. In de psychologische symboliek wordt gewezen op de nauwe relatie tussen het Vuur en de haard, het centrum van het huis en van het familieleven. Het Vuur geldt meestal als een mannelijk Element in tegenstelling tot het vrouwelijke Element Water. Vuur is het zinnebeeld van levensenergie, van het voortplantingsvermogen, het hart en van de Zon.

Het Vuur heeft een hoge toon. De vorm is gekruld en de kleur is rood. De kleur is te zien in het op- en ondergaan van de zon en in hete substanties zoals Spaanse peper. Ook in het gezicht van de mens als hij zich kwaad maakt, het wordt rood en zelfs de ogen kunnen rood worden. De richting van het Element Vuur is omhoog. Het geluid is te horen in de donder bij onweer, in vulkanische uitbarstingen, in het suizen van het brandende Vuur en in het knetteren van geweren. De geluiden van het Vuur hebben de neiging om angst te verwekken. Het Vuur Element is de oorzaak van de warmte in het lichaam en de goede spijsvertering. Het reukzintuig is overheersend. Het Vuur Element wordt vertegenwoordigd door het bloed en is waar te nemen als transpiratie en dorst. Het Vuur is meer plooibaar dan Water.

De mens met de trillingen van het Vuur Element heeft een sterk verlangen naar kennis. De invloed van het Vuur in de niet-verlichte ademhaling is gemakkelijk te herkennen. Enige opstandigheid, boosheid en een lichte neiging tot jaloezie kunnen optreden. Deze kenmerken verzachten zich door intelligentie, blijdschap en edelmoedigheid toe te laten in de stroom van gedachten. Invloed van de Aarde op het Element Vuur brengt bescheidenheid te weeg. De invloed van het Water op het Vuur geeft medeleven. De Lucht brengt het Element Vuur tot afstand nemen tezamen met een vleugje humor en het Element Ether schenkt het Element Vuur het inzicht.
Hazrat Inayat Khan zegt in 'De Beker van Saki' (18juni): ‘Wanneer het vuur van de liefde een vlam voortbrengt, verlicht deze als een toorts het levenspad van de toegewijde en alle duisternis verdwijnt’.

Heb je opmerkingen, aanvullingen of reacties over dit overzicht van het Element Vuur, laat het vooral weten!
Tot het volgende bericht, Sitara    © Copyright 2024